מדיניות יצירת קשר עם פניות הציבור

אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 

גילוי נאות

(א)  נותן שירותים פיננסיים חייב לגלות ללקוח כל פרט מהותי לגבי תוכנו, היקפו, תנאיו ומחירו של שירות שהוא נותן והסיכונים הכרוכים בו ואת דבר האפשרות לבטל עסקה, ככל שישנה, התנאים לביטולה ודרכי ביטולה.

(א1) לא יפרסם נותן שירותים פיננסיים פרסומת אף אם היא פרסומת המותרת לפי דין ולא ינקוט דרך שיווק אחרת, המעודדות נטילת הלוואה או אשראי על ידי לקוח, אלא אם כן הן כוללות את שם המלווה או נותן האשראי וצורפה להן אזהרה בנוסח זה: "אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל"; בסעיף קטן זה, "נותן שירותים פיננסיים" – למעט בעל רישיון למתן שירות בנכס פיננסי ובעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי.

הודעה על מתן הרישיון והצגתו לציבור (תיקון מס' 1)  תשע"ז-2016

(ב)  בעל רישיון יציג העתק מהרישיון בכל אחד מסניפיו, במקום בולט לעין, ויציין את מספר הרישיון על כל שלט או בכל פרסום שלו וכן על כל מסמך שהוא מוציא.

מנגנון הגשת התלונה וגם פרטי הממונה על תלונות ציבור

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_439.htm

(ג) פרטים בנוגע לאופן הגשת תלונת הציבור וכן פרטי איש הקשר לפנייה כאמור, יצורפו להסכמי ההתקשרות מול לקוחות, וכן יוצגו באופן ברור ובולט בכל סניפי נותן השירותים הפיננסיים, בנקודות המכירה והשיווק של נותן השירותים הפיננסיים או של מי מטעמו וכן באתר של נותן השירותים הפיננסיים במרשתת, ככל שקיים.

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/notice-2022-10-17/he/regulation_2022-10-17-pdf.pdf

הממונה על פניות הציבור בחברה הינו יאיר שדה.

להגשת תלונה, יש לשלוח מייל לכתובת [email protected]